Data ostatniaj aktualizacji:
20-09-2013

Projekty badawcze krajowe i zagraniczne

 1. Projekt badawczy NCN (OPUS) UMO-2012/05/B/NZ1/00037; Zakwalifikowany do finansowania w panelu NZ1. Temat: „Badania aktywności biologicznej antybiotyku amfoterycyny B kompleksowanego jonami miedzi (II) oraz modyfikowanego oksydacyjnie na układach modelowych błon lipidowych oraz in vitro., (2013-2016), 700 000 zł - Kierownik projektu

 2. Wiązka synchrotronowa HASYLAB Hamburg (Niemcy) realizacja projektu badawczego I-20120039 EC, temat: "Molecular organisation of amphotericin B in lipid monolayers with cholesterol and ergosterol", Realizacja 10-17 maja 2013 - Kierownik projektu.

 3. Rozwiązanie problemu badawczego dla przemysłu: „Problem uniknięcia powstawania pęcherzy powietrza w masach epoksydowych stosowanych do produkcji czujników temperatury”, Projekt systemowy „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Kierownik projektu i główny wykonawca.

 4. Przeciwdrgawkowy i neuroprotekcyjny potencjał wybranych związków z grupy 1,3,4-tiadiazoli w modelach niedotlenienia/niedokrwienia mózgu i ekscytotoksyczności u szczurów. Zaakceptowany przez komisję etyczną wniosek o wydanie zgody na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach. Nr. Wniosku 1025/2012. Kierownik projektu.

 5. Neuroprotekcyjny potencjał kompozycji wybranych flawonoidów z nasyconymi i wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Zaakceptowany przez komisję etyczną wniosek o wydanie zgody na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach. Nr. Wniosku 1007/2012. Kierownik projektu.

 6. Projekt badawczy NCN (wspólnie z INS Puławy, UP w Lublinie oraz UM w Lublinie); nr grantu N N 209 0324 40. Temat: „Opracowanie metody otrzymywania ksantohumolu z odpadów poekstrakcyjnych chmielu oraz poprawy jego rozpuszczalności w środowisku wodnym”, (2011-2014), 450 000 zł - Główny wykonawca.

 7. Projekt MNiSW; nr grantu N N401 015035. Temat: „Znaczenie jonów metali, ziem alkalicznych i przejściowych w procesie agregacji amfoterycyny B w modelowych układach biologicznych”, (2008-2011), 360 000 zł- Kierownik projektu.

 8. Projekt ufundowany przez Instytut Kultury Trydenckiej w Instytucie Biofizyki CNR - ITC IBF w Trydencie, Włochy (2006 - trzy miesiące): “Organization of polyene antibiotic Amphotericin B in carotenoidcontaining membranes: An Infrared Spectroscopy (FTIR) study”. Kierownik projektu.

 9. Projekt ufundowany przez European Molecular Biology Organization (EMBO: ASTF 118.00-04) w Instytucie Biofizyki CNR - ITC IBF w Trydencie, Włochy (2004 - trzy miesiące) Tytuł projektu: “Molecular organization of polyene antibiotic Amphotericin B in lipid membranes: A research by Linear Dichroism in Infrared Spectroscopy (FTIR)”. Kierownik projektu.

 10. Projekt ufundowany przez Instytut Kultury Trydenckiej w Instytucie Biofizyki CNR - ITC IBF w Trydencie, Włochy (2003 - dwa miesiące):Tytuł projektu: “Molecular organization of toxin Tolasin in model lipid membranes”. Kierownik projektu.

 11. Projekt badawczy KBN (30 %), numer grantu 2 P05F 043 27 (2006-2008). Temat: "Mechanizm wbudowywania antybiotyku amfoterycyny B do błon lipidowych: Znaczenie dimerów" - Główny wykonawca.

 12. Projekt badawczy (Promotorski) KBN, numer grantu 3 P04A 076 22 (2002). Temat: "Organizacja molekularna antybiotyku amfoterycyny B w świetle badań spektroskopowych".
Strona główna  |   O mnie (CV)  |   Amfoterycyna  |   Spis publikacji  |   Działalność dydaktyczna  |   Współpraca  |   Projekty badawcze   Recenzje  
All Rights Reserved Mariusz Gagoś